Heb je geen language proficiency in Legalese? We hebben ook een vereenvoudigde versie geschreven.

Let op: Aan de vereenvoudigde versie van de donatievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Alhoewel we ons best gedaan hebben om de vereenvoudigde versie zo correct mogelijk te vertalen naar normaal Nederlands, kunnen we niet voorkomen dat er kleine inconsistenties in voorkomen. De vereenvoudigde versie dient dan ook als ondersteuning voor de normale, bindende versie die van toepassing is bij het maken van een donatie. Wanneer je een donatie maakt aan Stichting Dutch20, stem je in met de donatievoorwaarden op deze pagina.

Algemene voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:
Stichting Dutch20, statutair gevestigd te Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92043992, hierna verder te noemen: Stichting Dutch20.
Email: info@dutch20.nl

Definities

 • Donatie: Een door de gevende partij aan Stichting Dutch20 geschonken geldbedrag of bijdrage in natura.
 • Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Stichting Dutch20.
 • Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die via iDEAL of een elektronische machtiging op de website van Stichting Dutch20 een donatie doet aan Stichting Dutch20, zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur, of in natura bijdraagt als gevende partij.
 • Statuten: Stichting Dutch20 heeft ten doel: het vergroten van de bekendheid, promotie en bevordering van Tabletop Role-Playing Games in Nederland en voor de Nederlandstalige gemeenschap.
 • Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van Stichting Dutch20 aan Stichting Dutch20.
 • Ontvangende partij: De rechtspersoon Stichting Dutch20 die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 • Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Dutch20.
 2. De gevende partij stemt, door online of fysiek te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
 3. Stichting Dutch20 behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
 4. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van Stichting Stichting Dutch20 en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Stichting Dutch20 schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Rechten en plichten ontvangende partij, Stichting Dutch20

 1. Online of fysieke donaties komen volledig ten goede aan Stichting Dutch20.
 2. Binnen de statuten heeft Stichting Dutch20 volledige vrijheid om te beslissen hoe ze online donaties besteedt.
 3. Het gedoneerde bedrag, evenals donaties in natura, worden eigendom van Stichting Dutch20 zodra deze zijn ontvangen en verwerkt.
 4. Stichting Dutch20 behoudt zich te allen tijde het recht om een donatie af te wijzen.
 5. Aansprakelijkheid: Stichting Dutch20 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Dutch20 voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Dutch20.
 6. Stichting Dutch20 verplicht zich de donaties te besteden overeenkomstig de statuten.
 7. Stichting Dutch20 neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Dutch20 aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 8. Alle personen die namens Stichting Dutch20 bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 3. Rechten en plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij ten minste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover die mag beschikken en waarover die zeggenschap heeft.

Artikel 4. Verwerking persoonsgegevens

 1. Stichting Dutch20 verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Dutch20 verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Dutch20 verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Dutch20 geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 5. Slotbepalingen

 1. Het privacystatement dat Stichting Dutch20 hanteert is onverkort van toepassing.
 2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.
 3. Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2024.